Obiady

Drodzy Rodzice:
Zapisy na obiady do 2.09.2020r .sms. na numer telefonu stołówki szkolnej
733 – 131 – 571

Płatność za obiady w formie przelewu proszę dokonywać na konto:
09249000050000460078527778
Renata Gil
Ul. Batalionu Skała AK 12
31-272 Kraków
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz za jaki okres dokonywana jest płatność

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność będzie naliczana a kolejny miesiąc.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE DO 5 – ego DANEGO MIESIĄCA.

Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godziny 7.30 pod numerem telefonu 733-131-571 WYŁĄCZNIE SMS. Odpisane obiady zostaną odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.
Stołówka rozpoczyna wydawanie obiadów od czwartku tj. 3.09. 2020 r.

Cena obiadu :
ABONAMENT – 12 zł
POJEDYNCZY OBIAD – 13 zł.

WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ :
20 X 12 = 240 zł

Wplaty za obiady proszę dokonywać od dnia 1.09.2020r.

JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2016 r.
Renata Gil.

Świetlica

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna jest pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00

Ze względu na obecna sytuacje eidemiologiczną do świetlicy przyjmujemy uczniów klas 1-3.

Administrator

 

 

 

 

Regulamin i procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie w czasie epidemii COVID-19

Regulamin i procedury funkcjonowania   Szkoły Podstawowej nr 21

                   w Krakowie   w czasie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
Procedury i wytyczne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, takich jak: kaszel, katar, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początkubiegunki, wymiotów, wysypki na skórze , itd. oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby bez kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie zaleca się ograniczenie osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły do niezbędnego minimum.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę ochronną.
4. Rodzice/opiekunowie uczniów edukacji wczesnoszkolnej odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, hol szkoły), zachowując zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d. jeśli zalecenia te nie są spełnione rodzic oczekuje z dzieckiem na zewnątrz,
e. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. W  szkole przebywają wyłącznie pracownicy szkoły i uczniowie. Ogranicza się do koniecznego minimum wejścia osób trzecich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby z zewnątrz(bez objawów chorobowych sugerujących infekcję Covid19) mogą wejść na teren szkoły, ale tylko do część wspólnej (hol na parterze, wejście główne) przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te podlegają pomiarom temperatury.
6. Kontakt osób z zewnątrz z dyrektorem, nauczycielami oraz pracownikami szkoły możliwy jest po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Rodzice mogą kontaktować się również przez Librus. Każda wizyta rodzica w sekretariacie szkoły, a także pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i wicedyrektora odbywa się na podstawie umówionego terminu spotkania.
7. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy  przebywa w maseczkach lub przyłbicach, z zachowaniem dystansu społecznego, w częściach wspólnych (korytarze, łazienki, szatnie wf). Do sal lekcyjnych uczniowie wchodzą w maseczkach i dezynfekują ręce (dotyczy to również szatni na wf). Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może ściągnąć maseczkę. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie muszą zakładać maseczek. Każdy jednak kontakt ucznia z nauczycielem (wyjście z ławki, podejście do tablicy, etc.), w którym dystans społeczny 1,5 m nie może być zachowany oznacza obowiązek założenia maseczki. Z noszenia maseczek w salachmogą być zwolnieni jedynie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie z problemami oddechowymi na podstawie decyzji lekarskiej.
8. W miarę możliwości uczniowie uczą się w jednej sali lekcyjnej. Po każdej lekcji sale są wietrzone i w miarę możliwości dezynfekowane.
9. Uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować nie będą uczniom udostępniane. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone lub dezynfekowane.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. W czasie epidemii podręczników i ćwiczeń nie pozostawiamy w szkole. Uczniowie nie mogą sobie pożyczać, ani wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdej grupie użytkowników a podłoga będzie myta detergentem po każdym dniu zajęć.
13. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) należy regularnie wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
15. W czasie przerw uczniowie będą przebywać w wyznaczonych miejscach na korytarzach z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego tak by w miarę możliwości grupy nie mieszały się ze sobą.
16. W miarę możliwości podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
17. W pracowniach komputerowych ze względu na znajdujący się tam sprzęt, trudny do dezynfekowania po każdorazowym użyciu zaleca się, aby uczniowie posiadali/przynosili jednorazowe rękawiczki.
18. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły zabawek, pluszaków i innych niepotrzebnych przedmiotów.
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Świetlica wietrzona jest (nie rzadziej, niż co godzinę) w trakcie przebywania w niej dzieci.  Zaleca się jak najczęstsze wychodzenie dzieci na boisko szkolne. Szczegóły określi Regulamin świetlicy.
20. Wejście do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i innych gabinetów odbywa się tylko w maseczkach.
21. Uczniowie mogą wchodzić do biblioteki wyłącznie w maseczkach. Zasady wypożyczania książek będą znajdować się w Regulaminie biblioteki szkolnej.
22. Nauczyciele:

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, w tym dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

b) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem;

c) prowadzą gimnastykę/zajęcia ruchowe przy otwartych oknach;

d) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiejgrupy;

e) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

f) dbają o właściwą organizację zajęć grupowych oraz indywidualnych z uwzględnieniem, jeśli to możliwe  stosownej odległości pomiędzy stanowiskami nauki: jeden uczeń – 1 ławka;

g) zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

h) egzekwują zakaz przynoszenia zabawek, pożyczania sobie przez uczniów przyborów i książek;

i)organizują zajęcia w miarę możliwości  w przestrzeni otwartej na zewnątrz budynku;

j) kontaktują się z rodzicami głównie za pośrednictwem telefonów lub e-dziennika.

23. Pracownicy obsługi:

a) dbają o czystość w szkole z godnie z wymogami BHP;

b) regularnie dezynfekują pomieszczenia, łazienki i ciągi komunikacyjne oraz sprzęty szkolne;

c) dbają o uzupełnianie płynów do dezynfekcji rąk;

d) sprawują nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, aby dezynfekowały ręce
i zakładały maseczki ochronne;

e) pilnują, aby nikt nie upoważniony nie wszedł na teren szkoły;

f) spisują dane(imię i nazwisko i kontakt tel. lub mailowy oraz informację do kogo przychodzi) osób wchodzących na teren szkoły (do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetów szkolnych);

g) przekazują informacje nauczycielom świetlicy o przyprowadzeniu oraz odbiorze dzieci przez rodziców;

h) informują dyrektora szkoły o wszelkich niespodziewanych sytuacjach.

24. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zwanym izolatką. Izolatka znajduje się na II p. w sali 65. Rodzic/opiekun zostaje natychmiast powiadomiony o niezwłocznym odebraniu ucznia ze szkoły. Obowiązek powiadomienia rodzica spoczywa na wychowawcy lub pedagogu szkolnym.
O zaistniałym zdarzeniu pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły.
25. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, wskazanego przez Dyrektora. Pracownik zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa: przed wejściem zakłada maseczkę, rękawiczki oraz fartuch ochronny oraz utrzymuje odpowiedni dystans.
26. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażanie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną, Policję oraz Sąd Rodzinny.
27. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
28. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i skierować do izolatki.
29. W przypadku podejrzenia zakażenia osób Covid -19 dyrektor niezwłocznie powiadamia o tym fakcie powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się ściśle do  wydawanych instrukcji i poleceń.
30. W momencie pojawienia się zakażenia Covid-19 u pracowników/nauczycieli oraz uczniów Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba zakażona miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
31. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia Covid-19.
32. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej ustala higienistka szkolna we współpracy z dyrektorem szkoły z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
33. Zasady korzystania uczniów ze stołówki szkolnej, wydawania posiłków obiadowych będzie regulował odrębny regulamin powstały w porozumieniu z ajentem szkolnym uwzględniającym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
34. Uczniowie nie stosujący się do Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie w czasie epidemii Covid-19 będą podlegali karom statutowym, a pracownicy szkoły/nauczyciele karom porządkowym.
35. Rodzice zobowiązani są do udzielania rzetelnej informacji oraz każdorazowegouaktualniania informacji (udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia) o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole;

a)Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie w czasie epidemii COVID-19

b) Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1. 09. 2020

https://dokumenty.men.gov.pl//Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020.pdf

Przepisy końcowe:

a) Powyższy regulamin obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu jego odwołania.

b) wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do jego stosowania i przestrzegania.

c) zapoznano wszystkich rodziców oraz pracowników Szkoły z treścią regulaminu i procedurpoprzez umieszczenie dokumentu na stronie internetowej Szkoły oraz przesłanie przez e-dziennik.

RELIGIA – informacja o uczniach nie uczęszczających na zajęcia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o informację jeżeli Państwa dziecko nie będzie uczęszczać na lekcji=e religii. Informacja jest konieczna do ustalenia zajęć opiekuńczych dla tych dzieci.

Można ją przesyłać przez Librus do: Anna Wojdacka

lub na mail: ankawojdacka@gmail.com

Anna Wojdacka

Zapisy do świetlicy

Karty zapisu do świetlicy znajdują się u wychowawców klas. Wypełnione karty proszę wrzucać do skrzynki znajdującej się w szatni obok wejścia do świetlicy głównej.

Nieprzekraczalny termin zwrotu kart to 04.09.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z covid-19 pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają dzieci obojga pracujących rodziców.

Dyrekcja

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 1-3

Szanowni Rodzice,

We wtorek 1 września, w czasie spotkania w szkole z dziećmi,  wychowawcy klas będą rozdawać szkolne podręczniki.

Dyrekcja i wychowawcy klas 1-3

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020

W podanych terminach odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas. Uczniowie spotykają się w wyznaczonych miejscach z wychowawcami i udają się pod ich opieką do sal lekcyjnych.

Spotkania będą trwały ok. pół godziny,

GODZINA SZATNIA WEJŚCIE GŁÓWNE
8.30 8A 8B
8.45 8C 7C
9.00 7A 7B
9.15 6C 6D
9.30 6A 6B
9.45 5A 5B
10.00 4A 4B
10.15 3A 3B
10.30 2A 2B
11.15 1A* 1B*

* Jeżeli pogoda pozwoli, spotkanie klas pierwszych odbędzie się na boisku szkolnym (od strony szatni). W razie opadów deszczu wychowawcy spotkają się z rodzicami klas pierwszych w wyznaczonym miejscu w szkole.

 

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, zgonie z wytycznymi MEN, MZ i GiS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i dezynfekcji rąk podczas wejścia.

Rodzice pozostają na zewnątrz budynku. Do szkoły od strony szatni mogą wejść tylko rodzice , którzy wyrażą chęć zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Maseczki nie są obowiązkowe, ale zalecane.

Uprzejmie prosimy uczniów i rodziców klas 2-8 o zalogowanie się do Librusa w celu sprawdzenia haseł. Prosimy, aby wszelkie problemy związane z logowaniem zgłosili uczniowie 1 września wychowawcom. (Można je również zgłosić mailowo: ankawojdacka@gmail.com)

informacja dla Rodziców klas pierwszych

Szanowni Rodzice  pierwszoklasistów!

Na dzień 2 września uczniowie klas pierwszych proszeni są o przyniesienie zeszytów A4 32k w wąską linię i kratkę. Takie duże zeszyty można kupić w Biedronce. Każdy uczeń powinien posiadać również piórnik, a w nim:  kredki, dwa miękkie ołówki, gumkę do mazania nożyczki, klej, strugawkę. 

Proszę nie kupować innych materiałów, ponieważ zawartość wyprawki ucznia pierwszej klasy zostanie omówiona na zebraniu z wychowawcami.

Aby umożliwić Państwu komunikację z wychowawczyniami klas prosimy, aby Rodzic każdego dziecka napisał do swojego wychowawcy maila na podane adresy:

Mail dla klasy 1B (wych. p. Anna Rudnicka): klasa1bsp21@op.pl

Mail dla klasy 1A (wych. p. Joanna Zając): klasa1asp21@o2.pl

Miło zacząć z Państwem współpracę!

Dyrekcja i wychowawcy oraz nauczyciele uczący w klasach pierwszych.

 

 

Turniej Historyczny Cechy dawnego Krakowa

Niezmiernie miło mi poinformować, że pomimo trudnych i niesprzyjających warunków w V edycji Turnieju Historycznego Cechy dawnego Krakowa – zapomniane smaki Krakowa – kuchnia staropolska reprezentacje naszej szkoły zajęły

II miejsce

Szkoła podstawowa 21 – 6b
Wiktor Bryła, Małgorzata Urbańska, Sebastian Wach, Jacek Konieczny, Amelia Jędraszyk

III miejsce

Szkoła podstawowa 21- 6c
Anna Korniak, Emilia Kowalska, Lena Barnaś

Serdecznie gratulujemy laureatom.

Katarzyna Olchawa

Zawody – Mały Mistrz Małopolski

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” z racji tymczasowego wstrzymania rywalizacji sportowej zaprasza wszystkich do udziału w zdalnych zawodach – Mały Mistrz Małopolski, jako namiastki współzawodnictwa międzyszkolnego. Zawody są przeznaczone dla wszystkich uczniów z naszego województwa. Więcej szczegółów oraz regulamin zawodów w załączniku.

REGULAMIN Gry i Zabawy Mały mistrz